Jogi feltételek

1. A bérelt pótkocsik begyűjtése és visszaszolgáltatása
A bérlő felelősséget vállal azért, hogy az általa a begyűjtéssel kapcsolatban megbízott bármely személyt felhatalmazza a bérleti feltételek és a bérleti szerződések aláírására és elfogadására. A bérlő vállalja, hogy az ezen személy által a nevében a tulajdonos felé tett valamennyi nyilatkozatot jogilag kötelezőnek fogadja el magára nézve, és lemond a felhatalmazás hatályának a tulajdonos általi felülvizsgálatáról. Ha a bérbeadó a bérlőnek a jármű kiadásához hivatkozási számot vagy nevet ad meg, a bérlő minden esetben beleegyezik abba, hogy a járművet annak a személynek adják ki, aki a hivatkozási számot vagy a nevet a kaucióban megadja, még visszaélés esetén is.

2. Bérleti időszak
A bérleti időszak az átadás napján kezdődik és a visszavétel napján ér véget, de legkorábban a jármű megfelelő műszaki- és külső állapotának szükséges helyreállítása után. Minimális bérleti idő megállapodása esetén azt teljes egészében (vagy megegyezés szerint) ki kell fizetni, még korai visszaküldés esetén is. A járművet Mosonmagyaróvárra és/vagy Németország különböző telephelyeire kell visszaszállítani, oda ahol az átvétel is történt. Kivéve, ha a bérbeadó írásban vagy telexen hozzájárult a más helyre történő visszaszállításhoz.

3. Bérlés
A bérbeadó és a bérlő közötti bérleti díjakra vonatkozó megállapodásokat kell alkalmazni. Ha nem történt megállapodás, a jármű átvételének napján érvényes bérbeadói ártarifák érvényesek. A bérbeadó a bérlő kérésére megküldi a bérlőnek a vonatkozó díjszabás egy példányát. A bérleti számlák a kiállításkor azonnal esedékesek és fizetendők. Fizetési késedelem esetén a bérbeadó jogosult havi 1%-os kamatot felszámítani. A késedelem okozta kárigény érvényesítésének joga fenntartva van. A törvényben előírt joghatósági helyek érintetlenül maradnak. A bérleti időszak alatt a jármű használhatóságának bármilyen megszűnése vagy korlátozása, amelyért a bérlő vagy alkalmazottai felelősek, nem érinti a megállapodás szerinti bérleti díj megfizetésének kötelezettségét.

4. Műszaki állapot
A járművet műszakilag megfelelő állapotban adják át a bérlőnek. Ezt a bérlő a bérleti szerződés aláírásával kifejezetten megerősíti. A járművet ugyanolyan műszaki állapotban kell visszaszolgáltatni, figyelembe véve a szokásos elhasználódást. Ha a bérlő a járművet sérült állapotban adja vissza, a bérbeadó vállalja, hogy a bérlőnek a sérülésről és a javítási költségek becsült összegéről tájékoztatást ad. A bérlő köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bérbeadó által meghatározott határidőn belül javítási megbízást benyújtani a bérbeadónak. A határidő eredménytelen elteltét követően a bérbeadó jogosult a kárt a bérlő költségére kijavíttatni. A kisebb károkat költségbecslés nélkül, a bérlő költségére azonnal kijavítják.

5. A jármű használata és karbantartása

 • minden érintett ország és nemzetek feletti szervezetek jogi és egyéb vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.
 • a jármű használatát Nyugat-Európára korlátozza, kivéve, ha írásban másként nem állapodtak meg
 • a járművet körültekintően kell használni, és különösen óvni a túlhasználattól, betartani a gyártó vagy a bérbeadó karbantartási és használati utasításait, és elvégeztetni a rendszeres karbantartási munkálatokat.
 • csak műszakilag megfelelő és jóváhagyott járműveket használjanak
 • a járművet saját költségén üzemképes állapotban kell tartani, különösen a szükséges javításokat el kell végezni.
 • a jogszabályokban előírt megfelelő műszaki ellenőrzések elvégzése
 • mentesíti a bérbeadót minden olyan kártérítési, költség-, díj- és szankcióköveteléssel szemben – függetlenül a jogalaptól -, amelyet a jármű használata miatt a bérbeadóval szemben bármilyen formában érvényesítenek.
 • nem használja a járművet olyan áruk, anyagok vagy termékek szállítására, amelyek a járművet más anyagok szállítására használhatatlanná teszik, vagy amelyek a jármű használhatóságát korlátozzák.
 • a bérlő vállalja továbbá, hogy gondoskodik a járműről és karbantartja azt.
 • a gépjárművet a bérbeadó a törvényes casco- és gépjármű-felelősségbiztosítás keretében biztosítja.

7. Adózás
A bérbeadó a gépjárműadóról szóló törvény 10. szakaszának (1) bekezdése alapján a bérelt pótkocsikra vonatkozóan mentességet kért és kapott a gépjárműadó alól. A bérlő tudomásul veszi, hogy a pótkocsi csak akkor és addig mentesül az adó alól, ha és ameddig a vontató tulajdonosa a gépjárműadóhoz pótkocsi-pótdíjat fizet az előírt összegben. A bérlő vállalja a bérbeadóval szemben, hogy betartja az összes olyan adózási előírást, amely a pótkocsi fent említett adómentessége szempontjából meghatározó. A bérlő vállalja továbbá, hogy minden pótkocsit szállító vontatóegység után pótkocsipótdíjat fizet. A lízingbevevő köteles megtéríteni a lízingbeadónak minden olyan pénzügyi hátrányt, amely – jogalapra való tekintet nélkül – abból ered, hogy a lízingbevevő a fenti kötelezettségének nem vagy csak hiányosan tesz eleget. Amennyiben a bérbeadót a jármű birtoklása vagy használata miatt egyéb díjak, járulékok, adók vagy illetékek terhelik, ezek a bérleti időszak alatt a bérlőt terhelik, és a bérlő vállalja, hogy a bérbeadót e tekintetben kártalanítja. Kifejezetten beleegyezik, hogy a gépjárműadó, valamint a Német Szövetségi Köztársaságban a törvények és végrehajtási rendeletek bármilyen változását a bérlő viseli.

8. Gumiabroncsok, fékek
A gumiabroncsok és fékek kopása a bérbeadót terheli. A sérült vagy elhasználódott gumiabroncsokat a bérbeadó rendelkezésére kell bocsátani. A bérbeadó minden esetben fenntartja a jogot, hogy a bérlő által felszerelt gumiabroncsokat a bérlő költségére saját gumiabroncsokkal cserélje ki. A gumiabroncsok és a fékek normál elhasználódás mértékét meghaladó elhasználódását a bérlőnek, a vonatkozó díjszabás szerint kell felszámítani. Túlzott kopásról akkor beszélünk, ha a gumiabroncsok vagy a fékbetétek olyan mértékben elhasználódtak, amelyet a sebességmérő szerint megtett kilométerek nem indokolnak. A fékrendszerben a bérbeadó által nem engedélyezett beavatkozások által okozott károkat a bérlő viseli.

9. Meghibásodás vagy baleset
A bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a bérbeadót a jármű meghibásodásáról vagy balesetéről telefonon, és 48 órán belül írásban is közölni a részleteket. A bérlő felel a késedelmes vagy hiányos értesítés következményeiért.

10. Totálkár
A járművek totális károsodása esetén a tulajdonos jogosult a bérlőtől ésszerűen kielégítő igazolást kérni arról, hogy az illetékes hatóságokat tájékoztatták a veszteségről, és hogy minden szükséges lépést megtettek a jármű hollétének megállapítása érdekében. Amíg a Bérbeadó nem kapja meg ezt a jóváhagyást, joga van elhalasztani a totálkár felszámítását, amely esetben a járművet továbbra is a Bérlőnek kell bérbe adni, és a bérleti díjat ennek megfelelően kell megfizetni.

11. Felelősség
A bérleti időszak alatt a bérlő kizárólagos felelősséget vállal a jármű birtoklásáért és használatáért. A bérlő vállalja, hogy a támasztólábakon parkoló járműveket kiegészítő támasztékokkal megfelelően rögzíti a felborulás stb. ellen. A bérbeadó csak szándékosságért és súlyos gondatlanságért felel. Az egyszerű közvetítői felelősség a tipikusan előrelátható kár összegére korlátozódik. A bérlő kockázati szférájának tulajdonítható károk azonban minden esetben kizárásra kerülnek. A bérbeadó semmilyen esetben sem felel a következményes károkért vagy egyéb közvetett károkért.

12. A bérleti díj idő előtti lejárta
A teljes bérleti időszakra vonatkozó hátralévő bérleti díj azonnal esedékessé válik, ha

 • a bérlő a kiszámlázott bérleti díjjal részben vagy egészben több mint 1 hónapig késedelemben van.
 • a bérlő nem teljesíti a kifizetéseket
 • a bérlő vagyona ellen felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be
 • a bérlő moratóriumot kér a hitelezőktől, vagy más módon peren kívüli egyezségre törekszik
 • a tények – mint például végrehajtási intézkedések vagy váltók tiltakozása – arra engednek következtetni, hogy a bérlő nem fog eleget tenni esedékes kötelezettségeinek.
 • a bérlő megszünteti üzleti tevékenységét és/vagy
 • a bérlő a bérbeadó figyelmeztetése ellenére sem teljesíti kötelezettségeit. Ha a bérlő a bérbeadó első felszólítását követő egy héten belül nem teljesíti esedékes fizetési kötelezettségét, a bérbeadó jogosult a járművet követelései biztosítása érdekében azonnal visszavenni és birtokba helyezni. Ebben az esetben a bérbeadó fenntartja a bérleti díjra vonatkozó igényét.

A jármű szállításával, tárolásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatos minden költséget, amely a rögzítés alkalmával felmerül, a bérlő viseli. A bérbeadó minden további kártérítési igénye fennáll.

13. Határidő előtti felmondás
A 12. pont szerinti esetekben és alapos ok esetén a bérbeadó jogosult a szerződést felmondani határidő elött, és a járművet a bérlő költségére azonnal visszavenni. Ebben az esetben a bérlő kártérítési felelősséggel tartozik a bérbeadónak a teljes bérleti időszakra még fennálló bérleti díj és a bérbeadó által máshol elért nettó bérleti díj különbözetének megfelelő összegben, de legalább 200,00 € összegben, hogy részben kompenzálja a bérbeadónak a bérlőváltással kapcsolatos adminisztratív és munkaköltségeit. A bérbeadónál a felmondással kapcsolatban felmerülő összes költséget a bérlő viseli. A bérlőnek a BGB 542. §-a szerinti rendkívüli felmondási joga ezennel kizárt.

14. Felszámítás visszatartás
A bérlő nem jogosult a bérbeadónak a jelen szerződésből eredő követelését egy vitatott, még nem jogerősen megállapított követeléssel szemben beszámítani, vagy ilyen követelés miatt visszatartási jogot érvényesíteni.

15. Tulajdonjog / birtoklás
A jármű a bérbeadó kizárólagos tulajdonában marad A bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult átalakításokat vagy egyéb módosításokat végezni, illetve a tulajdonosi jelöléseket eltávolítani vagy eltakarni. A tulajdonjelzések megrongálódása esetén a bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a bérbeadót, és a bérbeadó utasításainak megfelelően saját költségén kijavíttatni a károkat. A bérlő köteles lehetővé tenni a bérbeadó számára, hogy a járművet bármikor ellenőrizze. Ha a járművet lefoglalják, vagy ha harmadik személy más módon érvényesít jogokat, a bérlő köteles a lefoglalást saját költségén elhárítani, és erről a bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni. A bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül az bérletbe adás nem megengedett. Jogsértés esetén a bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondás nélkül megszüntetni. Engedélyezett vagy nem engedélyezett bérletbe adás vagy más módon harmadik személynek történő átruházás esetén a bérlő ezennel biztosítékként a bérbeadóra engedményezi a harmadik személlyel szemben őt megillető valamennyi követelést (beleértve a jövőbeni követeléseket is). A bérbeadó elfogadja ezt a megbízást.

16. Felmondás
Ez a szerződés határozatlan időre szól, kivéve, ha írásban másként nem állapodtak meg. A szerződést bármelyik fél felmondhatja három hónapos felmondási idővel a naptári év végére, kivéve, ha a felek meghatározott bérleti időszakokra vonatkozóan másként állapodnak meg. A szerződés felmondása esetén mindkét fél jogai és kötelezettségei a jármű visszaszolgáltatásáig hatályban maradnak. A bérlő továbbra is köteles teljesíteni a szerződés alapján rá háruló egyéb kötelezettségeket.

17. Záró rendelkezések
A bérleti szerződéshez nem fűztek szóbeli vagy írásbeli mellékmegállapodást. A jelen bérleti szerződés kiegészítő megállapodásainak, módosításainak és kiegészítéseinek érvényességéhez írásos formában kell történniük. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben jogilag érvénytelen, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági szándékához. A jelen szerződés rendelkezésein túlmenően a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó. A teljesítés helye és a bírósági joghatóság, különösen a fizetési felszólításokra vonatkozóan, mindkét fél számára Werlte. A kötelező, jogszabályban meghatározott joghatósági helyek érintetlenül maradnak.